فاز 2
مشاهده گزارش
فاز 1
گزارش پیشرفت پروژه اندیشه
فاز 1

شامل 2 مجموعه 602 واحدی با بلوكهای 3 و 4 طبقه اسكلت فلزی و مجموعه 218 واحدی با بلوكهای 2 طبقه اسكلت بتنی كه مجموعه 602 واحدی در سال 1387 و مجموعه 218 واحدی در سال 1388 شروع و تا پایان سال 1392 تكمیل و تحویل گردید.